image

Westfalia Ringverdampfer (RV0195)

WET150, 1,5 PS, 400 V, Eintauchtiefe 740 mm,
Kältemittel R22

image

Westfalia Flachverdampfer (FV0020)

WET100, 1 PS, 400 V, Kältemittel R22,
Eintauchtiefe 740 mm

Etscheid Zylinderverdampfer (ZV0120)

TZ33, 2 PS, 400 V, Kältemittel R134A,
Eintauchtiefe 740 mm

image

Westfalia Ringverdampfer (RV0194)

WET200, 2 PS, 400 V, Kältemittel R404A,
Eintauchtiefe 740 mm

image

Helu Zylinderverdampfer (ZV0116)

1 PS, 230 V, Eintauchtiefe 740 mm,
Kältemittel R422D

image

Westfalia Ringverdampfer (RV0192)

WET100, 1 PS, 400 V, Eintauchtiefe 740 mm,
Kältemittel R22

image

Westfalia Ringverdampfer (RV0191)

WET150, 1,5 PS; 400 V, Eintauchtiefe 740 mm,
Kältemittel R22

image

Etscheid Zylinderverdampfer (ZV0119)

2 PS, 400 V, Eintauchtiefe 840 mm